Upcoming Events

Thursday 11 February 2016
ROAST NIGHT $17 MEAL DEAL

Monday 15 February 2016
STEAK NIGHT $17 MEAL DEAL

Tuesday 16 February 2016
STIRFRY NIGHT $17 MEAL DEAL

Wednesday 17 February 2016
PARMA NIGHT $17 MEAL DEAL

Welcome to Trios Sports Club!  • Icon 02
  • Icon 07
  • Icon 12
  • Icon 06
  • Icon 05
  • Jim Beam
  • Icon 03
  • Icon 04